India – black & white

Kolkata
Kolkata
Ayodhya
Ayodhya
Ayodhya
Jodhpur
village near Jaipur
Kolkata
Kolkata
Jaisalmer
New Delhi
Mumbai